ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม / อบรม

เอกสารสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมการเขียนแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่ SA 2018

ผู้อัพโหลด : น.ส.จุฑาลักษณ์ เกิดศรี

อัพโหลดวันที่ : 31 ต.ค. 2561