วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
คุณภาพ 
หมายถึง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผู้รับผลงานพึงพอใจ
พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์
ผู้รับและผู้ให้บริการปลอดภัย พึงพอใจ ได้มาตรฐานวิชาชีพ
เข็มมุ่งประจำปี 2555
มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

LINK น่าสนใจ

บริการ

บริการผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

ตรวจตามนัด

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ

ศูนย์คัดกรอง

Referral Center

ลงทะเบียนออนไลน์

FAST - TRACK

งานพัฒนาคุณภาพ

สื่อสุขศึกษาสู่มวลชน

นวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับการนำเสนอ

รางวัลแห่งคุณภาพ

การจัดการความรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่องเล่า

ถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุ

ดาวน์โหลดเอกสาร และ ความรู้

ความรู้เพื่อประชาชน

วิธีลดปวดฟัน

การบริจาคโลหิต

ข่าวสารและเรื่องแจ้ง

ข่าวสารเวชระเบียนออนไลน์