วิสัยทัศน์

 

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

Jainad Narendra Hospital

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

คุณภาพ หมายถึง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผู้รับผลงานพึงพอใจ

พันธกิจ

ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์

ผู้รับและผู้ให้บริการปลอดภัย พึงพอใจ ได้มาตรฐานวิชาชีพ

เข็มมุ่งประจำปี 2555

มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับบริการ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

 

การมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ ประจำปี 2555

 

**ปี ๒๕๕๓ โรงพยาบาล  เน้น  S I M P L E ทุกตัว แต่ปี ๒๕๕๕ จาก S I M P L E เปลี่ยนเป็น S I M P E          ไม่เน้นตัว
  
L : Line, Tube & Catheter (ความปลอดภัยจากการดูแลสาย , ท่อต่างๆ) เนื่องจากไม่พบว่าเป็นปัญหาหรือความเสี่ยงที่สำคัญของโรงพยาบาล แต่ยังให้มีการเก็บข้อมูลในแต่ละ PCT

**S I M P E แต่ละตัวได้มาจากการค้นหาความเสี่ยงทั้งเชิงรับและเชิงรุก แต่ละตัวมีรายละเอียด ดังนี้

 

S : Safe Surgery  ความปลอดภัยในกระบวนการผ่าตัด

SSI Prevention

ป้องกันการติดเชื้อจากกระบวนการผ่าตัด

Safe Anesthesia

ป้องกันความเสี่ยงจากการให้บริการวิสัญญี

Safe Surgical team

ผ่าตัดถูกคน ถูกหัตถการ ถูกข้าง ถูกตำแหน่ง และมีการตรวจสอบร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก

I : Infection Control ความปลอดภัยจากการติดเชื้อ     

Hand Hygiene

ป้องกันและลดการติดเชื้อโดยการล้างมือ

VAP Prevention

ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

M : Medication Safety ความปลอดภัยจากการใช้ยา สารน้ำ เลือด

Safe from ADE

ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยา

Improved the safety of High Alert Drug

พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

Safe from medication error

ปลอดภัยจากความคลาดเคลื่อนทางยา

Medication Reconciliation / Assuring medication accuracy at transition in Care

การเปรียบเทียบประวัติยาเดิมทั้งหมดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่กับรายการยาที่แพทย์จะสั่งใช้ในปัจจุบัน/ การประกันความถูกต้องของรายการยาปัจจุบันที่ผู้ป่วยต้องใช้ทั้งหมด ณ จุดรอยต่อของการรักษา

Blood Safety

ความปลอดภัยในการใช้เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด

 

P : Patient care Process ความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย

Patient Identification

การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง

Effective Communication-SBAR

การประเมินสภาพผู้ป่วยและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญก่อนรายงานแพทย์

Communication During Patient Care Handovers

การส่งต่อข้อมูลในระหว่างสมาชิกทีมผู้ให้บริการในการเปลี่ยนเวรหรือระหว่างหน่วยงาน และเมื่อจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยและผู้ให้บริการสุขภาพที่จะให้การดูแลต่อได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษา

Communication Critical Test Result

การสื่อสาร/รายงานผลการตรวจทดสอบที่มีค่าวิกฤต

Verbal or Telephone Order / Communication

การติดต่อสื่อสารกับแพทย์ / การรับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโทรศัพท์

Proper Diagnosis

การวินิจฉัยโรคที่เหมาะสม (ถูกต้อง/ไม่ล่าช้า/ไม่นำไปสู่การรักษาที่ผิดพลาด)

Preventing Common Complications

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลกดทับ และการพลัดตกหกล้ม

E : Emergency Response ความปลอดภัยในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

Response to the Deteriorating Patient

การตอบสนองได้ทันท่วงทีเมื่อผู้ป่วยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะวิกฤต

Sepsis

การลดและป้องกันการเสียชีวิต หรือภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย Sepsis

Acute Coronary Syndrome

การลดและป้องกันการเสียชีวิต หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

Maternal & Neonatal Morbidity

การลดและป้องกันการเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารก

ค่านิยมร่วมขององค์กร

          ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ สุจริต 

นโยบาย

  1. บริการไม่มีปัญหา : การบริการต้องปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง

 2. ผู้รับบริการพอใจ : เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

 3. ได้มาตรฐานวิชาชีพ : เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละคน

 

ตราสัญลักษณ์การผ่านการรับรอง