บทบาทหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาล รับผิดชอบดังนี้ จัดให้มีข้อมุลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของโรงพยาบาลฯ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลฯมอบหมายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อรับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยให้ยึดถือหลักในการปฏิบัติตามคู่มือ คือคู่มือการปฏิบัติตามงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสิทธิผู้ป่วยคู่มือวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

สั่งพิมพ์อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทส.เข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ทส. โดยกรมควบคลุมมลพิษเข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM..31 ม.ค. 62

ทส.เข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ทส. โดยกรมควบคลุมมลพิษเข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM..31 ม.ค. 62

ทส.เข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ทส. โดยกรมควบคลุมมลพิษเข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM..31 ม.ค. 62

ทส.เข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

ทส. โดยกรมควบคลุมมลพิษเข้าร่วมการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM..31 ม.ค. 62

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ราชการ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท 17000
Website : chainathospital.org/information-center
Call : 056-411-055