บทบาทหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาล รับผิดชอบดังนี้ จัดให้มีข้อมุลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของโรงพยาบาลฯ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลฯมอบหมายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อรับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยให้ยึดถือหลักในการปฏิบัติตามคู่มือ คือคู่มือการปฏิบัติตามงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสิทธิผู้ป่วยคู่มือวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างข่าวรับสมัครงานข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

HAPPY MONEY DAY รพ.ชัยนาทนเรนทร

'HAPPY MONEY DAY รพ.ชัยนาทนเรนทร' วันที่ 26 มกราคม 2561 พญ. ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานเปิดงาน HAPPYMONEY ตามแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน ซึ่งมีโครงการสำคัญได้แก่ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของบุคลากรสาธารณสุข (Refinace/บ้านหลังใหม่) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิต เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานสนองต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 'ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน' ณ ห้องบุษราคัมชั้น 6 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

28 ก.พ. 2561

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 500,000 ตัว

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำโดย นางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และนายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 500,000 ตัว โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท และร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ซึ่งกิจกรรมมีการตัดต้นไม้ ถางป่าริมทาง ถนนสายชัยนาท - ชันสูตร ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยจิตอาสาด้านการแพทย์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ร่วมออกให้บริการดูแลสุขภาพจิตอาสา และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดอรุณศิริวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท

12 ธ.ค. 2560

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ราชการ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท 17000
Website : chainathospital.org/information-center
Call : 056-411-055