บทบาทหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาล รับผิดชอบดังนี้ จัดให้มีข้อมุลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของโรงพยาบาลฯ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงพยาบาลฯมอบหมายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อรับผิดชอบดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยให้ยึดถือหลักในการปฏิบัติตามคู่มือ คือคู่มือการปฏิบัติตามงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคู่มือดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสิทธิผู้ป่วยคู่มือวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างข่าวรับสมัครงานข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ รับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 ผ่านระบบ Application Zoom

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานใรส่วนต่างๆ ได้แก่ สถานการณ์จำนวนเตียงของผู้ป่วยโควิด-19, อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน, การรับบริจาคเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่างๆ, การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK และ RT-PCR, ความพร้อมของเวชภัณฑ์ยา, การจัดการศพผู้ป่วยโควิด-19 และติดตามการบริหารจัดการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

15 ต.ค. 2564

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ราชการ
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท 17000
Website : chainathospital.org/information-center
Call : 056-411-055