โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ติดต่อ 056-411-055 ต่อ 1601 - 1602
ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30)

เวลาเปิดรับบริการจองคิวออนไลน์
อาทิต - พฤหัสบดี (08:00 - 14:00)

ระบบจองคิวออนไลน์

การรับบัตรคิวในการรับบริการของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในปัจจุบันได้ตั้งบัตรคิวตอนประมาณ 1 นาฬิกาโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะมาจับบัตรคิวรับบริการประมาณ ตี 5 เป็นการไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วย ที่อยู่บ้านไกลต่างอำเภอ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จึงได้พัฒนาโปรแกรม การจับบัตรคิวออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดเวลาการรอคอย ในการรับบริการของผู้ป่วยที่ต้องมาจับบัตรคิวรอรับบริการแต่เช้า

ขั้นตอนในการตรวจสอบ และ ใช้บริการระบบจองคิวออนไลน์

ขั้นตอนการใช้บริการ

เวลาที่เริ่มบัตรคิว เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น.

หมายเหตุ : ในการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์นัดตรวจเท่านั้น และ สามารถจับล่วงหน้าได้ 1 วันเท่านั้น

แผนกที่เปิดบริการจองคิวออนไลน์

ศัลยกรรมกระดูก
ORTHOPEDIC

อายุรกรรม
MEDICINE


เร็ว ๆ นี้...


เร็ว ๆ นี้...

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

JAINAD NARENDRA HOSPITAL


ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท 17000