โรงพยาบาลในเครือข่าย

การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2560


โรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร