ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

Download

ข้อมูล งานเวชระเบียน

ข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข้อมูล ติดต่อเรา

ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่

ระบบลงทะเบียนบัตรใหม่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการพบแพทย์/นัดแพทย์เท่านั้น
หน้าหลัก : ทำเวชระเบียนใหม่ : ตรวจสอบผลการลงทะเบียน : คู่มือ