พญ. ณัฐภร  ประกอบ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด(Provincial Network Certification) พญ ณัฐภรณ์ ประกอบ โรงพยาบาลชัยนาถนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกันจัด โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ที่ บริเวณ ห้องประชุมห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ขึ้นตามแนวทางของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการแสดงความดี การเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามพระราชปณิธานและพระราชดำรัสของพระองค์ อีกทั้งเป็นไปตามปณิธานภารกิจหลักของสภากาชาดไทย โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยโลหิตทุกยูนิต ต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเพื่อนมนุษยธรรมในด้านการบริการโลหิตโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ การบริจาคโลหิต ถือ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างกุศลอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560 วันนี้ แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560 ที่ บริเวณห้องประชุมบุษราคัม ชั้นที่ 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้หน่วยบริการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง แต่ในปัจจัยพบข้อมูลในระดับสากล ว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างกะทันหันมีตรารอดเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น โดยทุกคนมีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะคุกคามชีวิตได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน แต่ถ้าหากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถและทักษะ การวินิจฉัยและการจัดการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและปลอดภัยจากความพิการได้ โดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยกลุ่มการพยาบาลได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประเมิน การวินิจฉัย และการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ แบ่งเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อัพโหลดวันที่ 17 ต.ค. 2560 ถึง วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารจังหวัดชัยนาท

ประกวดวาดภาพ และ เรียงความ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ประกวดวาดภาพ และ เรียงความ สัตว์โรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ดูรายละเอียดได้ที่

อัพโหลดวันที่ 4 ก.ค. 2560

แข่งขันฟุตซอลลีกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ทีมที่ 1 ที่มแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ทีมที่ 2 ทีมเภสัชกรรมพยาธิคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและซักฟอก ที่มที่ 3 ที่มเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินและศูนย์เปล ที่มที่ 4 ที่เจ้าที่สนับสนุนงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มี.ค. 2560

รพ.ชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรม"มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน"

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน" ภายใต้โครงการ "กระทรวงสาณารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ 2560" ระหว่าง วันที่ 1 - 15 มกราคม 2560 กิจกรรมประกบอด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพปรัชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ จัดมุมสมุนไพรแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สู่โรคแบบไทยๆ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

รพ.ชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำทีมโดย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด เพิ่มพลังในการทำงาน ทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ อาคารปลื้มจิต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ชาวชัยนาทนเรนทร ออกกลังกายเพื่อเสรืมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด , ชัยนาทนเรนทรลดคงามเครียด เพิ่มพลังในการทำงาน

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

ผู้ตรวจฯ เขต 3 ชี้แจงนโยบาย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.ชัยนาทนเรนทร เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ "ราษฎร์ รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัยปีใหม่  2560" พร้อมตรวจเยี่ยม และ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร นำบุคลากรปรกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" โดยใช้มาตรการ " 3 ป. 1 ค." คือ ปลุกจิตสำนึกป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559