พญ. ณัฐภร  ประกอบ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด(Provincial Network Certification) พญ ณัฐภรณ์ ประกอบ โรงพยาบาลชัยนาถนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกันจัด โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ที่ บริเวณ ห้องประชุมห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ขึ้นตามแนวทางของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการแสดงความดี การเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามพระราชปณิธานและพระราชดำรัสของพระองค์ อีกทั้งเป็นไปตามปณิธานภารกิจหลักของสภากาชาดไทย โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยโลหิตทุกยูนิต ต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเพื่อนมนุษยธรรมในด้านการบริการโลหิตโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ การบริจาคโลหิต ถือ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างกุศลอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560 วันนี้ แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560 ที่ บริเวณห้องประชุมบุษราคัม ชั้นที่ 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้หน่วยบริการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง แต่ในปัจจัยพบข้อมูลในระดับสากล ว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างกะทันหันมีตรารอดเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น โดยทุกคนมีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะคุกคามชีวิตได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน แต่ถ้าหากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถและทักษะ การวินิจฉัยและการจัดการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและปลอดภัยจากความพิการได้ โดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยกลุ่มการพยาบาลได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประเมิน การวินิจฉัย และการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ แบ่งเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อัพโหลดวันที่ 20 พ.ย. 2560 ถึง วันที่ 19 ธ.ค. 2560

อัพโหลดวันที่ 17 พ.ย. 2560 ถึง วันที่ 16 ธ.ค. 2560

อัพโหลดวันที่ 17 พ.ย. 2560 ถึง วันที่ 16 พ.ย. 2560

อัพโหลดวันที่ 17 พ.ย. 2560 ถึง วันที่ 16 ธ.ค. 2560

อัพโหลดวันที่ 17 ต.ค. 2560 ถึง วันที่ 2 ต.ค. 2560

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารจังหวัดชัยนาท

ประกวดวาดภาพ และ เรียงความ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ประกวดวาดภาพ และ เรียงความ สัตว์โรคปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ดูรายละเอียดได้ที่

อัพโหลดวันที่ 4 ก.ค. 2560

แข่งขันฟุตซอลลีกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้จัดการแข่งขันฟุตซอลลีกภายในโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 4 ทีม ทีมที่ 1 ที่มแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ทีมที่ 2 ทีมเภสัชกรรมพยาธิคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและซักฟอก ที่มที่ 3 ที่มเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินและศูนย์เปล ที่มที่ 4 ที่เจ้าที่สนับสนุนงานโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มี.ค. 2560

รพ.ชัยนาทนเรนทรจัดกิจกรรม"มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน"

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน" ภายใต้โครงการ "กระทรวงสาณารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดีรับปีใหม่ 2560" ระหว่าง วันที่ 1 - 15 มกราคม 2560 กิจกรรมประกบอด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพปรัชาชนเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ จัดมุมสมุนไพรแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์สู่โรคแบบไทยๆ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

รพ.ชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำทีมโดย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด เพิ่มพลังในการทำงาน ทุกวันพุธของสัปดาห์ ณ อาคารปลื้มจิต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ชาวชัยนาทนเรนทร ออกกลังกายเพื่อเสรืมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด , ชัยนาทนเรนทรลดคงามเครียด เพิ่มพลังในการทำงาน

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

ผู้ตรวจฯ เขต 3 ชี้แจงนโยบาย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.ชัยนาทนเรนทร เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ "ราษฎร์ รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัยปีใหม่  2560" พร้อมตรวจเยี่ยม และ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559

ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร นำบุคลากรปรกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" โดยใช้มาตรการ " 3 ป. 1 ค." คือ ปลุกจิตสำนึกป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพกำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

อัพโหลดวันที่ 30 ธ.ค. 2559