รูปรพชัยนาท

อัตลักษณ์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม
ซื่อสัตย์
รับผิดชอบ
มีน้ำใจ

อัตลักษณ์โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร