รูปรพชัยนาท

การให้บริการของห้องตรวจต่าง ๆ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.เรืองศักดิ์ ณุศรี ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นิเทศ แก้วสว่าง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.กรองทอง กสิกิจ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นุกูล อาจคงหาญ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.กฤษณะ อรุณเจริญยิ่ง จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
13.00 น. - 15.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน สุขภาพเด็กดี
08.30 น. - 12.00 น. - บำบัดสารเสพติด
13.00 น. - 15.00 น. พญ.อรวรรณ อิงวะระ ชลอไตเสื่อม
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.เรืองศักดิ์ ณุศรี ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. นพ. ณัฐพล แก่นไร่ ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤทธิ์ บุญเพชร ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ฑิตยารัตน์ แตงทอง โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.สุรชัย ลีวะพงษ์เพียร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ธีราภา ชาญกูล จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
09.00 น. - 12.00 น. สูติแพทย์หมุนเวียน ตั้งครรภ์มีความเสียงสูง
13.00 น. - 15.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ฝังเข็ม
08.00 น. - 12.00 น. นพ.กีรติ ฮันตระกูล (อังคารที่ 2 , 4 ของเดือน) หัวใจ
08.00 น. - 12.00 น. นพ.เทวินทร์ ชาคริตยานุโยค (อังคารที่ 3 ของเดือน) หัวใจ
13.00 น. - 15.00 น. พญ.วรกมล อ่ำอำไพ (อังคารที่ 1 ของเดือน) โรคเลือด
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ. ไพลวัลย์ ศุภลักษณ์ ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.กรองทอง กสิกิจ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ธีราภา ชาญกูล จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (พุธที่ 2 ของเดือน) เด็กน้ำหนักเกิน
09.00 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กระตุ้นพัฒนการ
13.00 น. - 15.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (พุธที่ 4 ของเดือน) CARE
13.00 น. - 15.00 น. พญ.ชมพูนุท ขวัญโพธิ์ วัณโรค
13.00 น. - 14.00 น. นพ.ฉัตรชัย กองแก้ว หัวใจและความดันโลหิตสูง
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร โรคไต
08.30 น. - 12.00 น. พญ.กิติยา แช่มอุบล โรคไต
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ. ชาญชัย พัฒนพีชัย ศัลยกรรมทั่วไป
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤทธิ์ บุญเพชร ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. พญ.ฑิตยารัตน์ แตงทอง โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นุกูล อาจคงหาญ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.สุรชัย ลีวะพงษ์เพียร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
08.30 น. - 12.00 น. นพ.กฤษณะ อรุณเจริญยิ่ง จักษุ
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
08.30 น. - 12.00 น. พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์ เบาหวาน
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (พฤหัสบกีที่ 1 , 3 ของเดือน ) ธาลัสซีเมีย
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร แสงจันทร์
13.00 น. - 15.00 น. นพ อาทร กิตติกุลเมธี หอบหืด
13.00 น. - 15.00 น. พญ.ชมพูนุท ขวัญโพธิ์ ถุงลมโป่งพอง
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab
เวลา คลินิค รายชื่อแพทย์
08.30 น. - 12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
13.00 น. - 16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป แพทย์หมุนเวียน
08.30 น. - 12.00 น. อายุรแพทย์หมุนเวียน อายุรกรรม
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน กุมารเวชกรรม
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นิเทศ แก้วสว่าง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ศัลยกรรมกระดูก
08.30 น. - 12.00 น. นพ.นุกูล อาจคงหาญ โสต ศอ นาสิก
08.30 น. - 12.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
13.00 น. - 16.00 น. ทันตแพทย์หมุนเวียน ทันตกรรม
08.30 น. - 15.00 น. - ฝากครรภ์
08.30 น. - 12.00 น. พญ.สุปรีญา สารีบุตร จิตเวช
คลินิคพิเศษ
08.30 น. - 12.00 น. พญ.นิภาพร อรุณวรากรณ์ เบาหวาน
08.30 น. - 12.00 น. ศัลยแพทย์หมุนเวียน เนื้องอก
08.30 น. - 12.00 น. กุมารแพทย์หมุนเวียน (ศุกร์ที่ 1 , 3 ของเดือน) ทารกมีความเสี่ยงสูง
08.30 น. - 12.00 น. - คลินิกอดบุหรี่,สุรา
13.00 น. - 15.00 น. นพ.วิฑูรย์ ไหลรุ่งเรือง ฝังเข็ม
บริการต่างๆ
08.30 น. - 16.00 น. - ทำแผล
08.30 น. - 16.00 น. - ฉีดยา
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจคลื่นหัวใจ
08.30 น. - 16.00 น. - ตรวจ Echocardiogram
08.30 น. - 16.00 น. - ใส่เฝือก , Slab