รูปรพชัยนาท

แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร