รูปรพชัยนาท

ผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายทนงศักดิ์ หอมทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหารกลุ่มการพยาบาล ดร.คิส ชีวาไชยชวาล
รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นายปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ นายถาวร สายสวรรค์

ผู้บริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร