ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการรับสมัครงาน

ข่าวสาร รพ.ชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “ทีม CDCU” เข้าร่วมปฏิบัติการเชิงรุกในสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายพิริยะ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์ “ทีม CDCU” เพื่อไปร่วมปฏิบัติการคัดกรองเฝ้าระวังคันหาผู้ป่วยเชิงรุก โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานขับรถ รวม 8 คน โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรคบุรี 4 คน และ รพ.สต. ใน อ.สรรคบุรี 4 คน โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มาร่วมให้กำลังใจส่งทีม “นักรบชุดขาวชัยนาท” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ครั้งที่ 2/2564 โดยได้แจ้งนโยบายจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ให้คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบ และพิจารณา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและร่วมรับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีชัยนาทนเรนทร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม-จริยธรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีชัยนาทนเรนทร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้แก่ นางศรัญญา วิมลจิตรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวนวยนาถ แก้วชัย เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน, นางนพวรรณ โตใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ นายสมชาย แตงฉ่ำ พนักงานเปล ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ของหน่วยบริการ  เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2564 โดยมี แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 และ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมพิธีลงนามเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธภาพ ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ลงนามในเกียรติบัตร และมอบเกียรติบัตรให้กับ นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นางคิส ชีวาไชยชวาล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้าหอผู้ป่วยและหน่วยงานกลุ่มการพยาบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพบผู้นิเทศทางการพยาบาลจากกองการพยาบาล โดย อาจารย์นันทรัตน์ ศรีวชิรางกูร ผู้นิเทศทางการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จากกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร