รูปรพชัยนาท

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic issue)

1.พัฒนาระบบบริการทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่ดีและมีความสุข
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ และข้อมูลข่าวสาร
4.พัฒนาระบบการเงินการคลัง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยหลักธรรมาภิบาล
6.พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ

โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร