รูปรพชัยนาท

ค่านิยมร่วมขององค์กร(Core Value)

• Patient Focus
• ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
• Team Work
• การทำงานเป็นทีม
• ServiceMind
• มีจิตบริการ

โครงสร้างบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร