รูปรพชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์

สื่อวีดิทัศน์ - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการที่รักษาโรงพยาบาล และสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์-ใหม่

อัพโหลด : เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาล ชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรม โครงการ จังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพดี( Good Health for section Chief Chainat province) วันนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานโครงการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารสุขภาพ

อัพโหลด : เมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) 5 หน่วยงาน กับ 1 วิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับการบริการภายในโรงพยาบาล ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน

อัพโหลด : เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


จังหวัดชัยนาท มอบเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด “ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด” ประจำปี 2561 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายนิธิวัธร จันทร์สังข์ พมจ.ชัยนาท นายประภาส มณีโชค ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท นางภัทรา อารีย์ หัวหน้าบ้านพักเด็ก

อัพโหลด : เมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา