รูปรพชัยนาท

สื่อวีดิทัศน์

สื่อวีดิทัศน์ - โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร


จังหวัดชัยนาท มอบเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด “ของขวัญปีใหม่ มอบเด็กแรกเกิด” ประจำปี 2561 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายนิธิวัธร จันทร์สังข์ พมจ.ชัยนาท นายประภาส มณีโชค ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท นางภัทรา อารีย์ หัวหน้าบ้านพักเด็ก

สื่อวีดิทัศน์-ใหม่

อัพโหลด : เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา


ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


การรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด(Provincial Network Certification) พญ ณัฐภรณ์ ประกอบ โรงพยาบาลชัยนาถนเรนทร

อัพโหลด : เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พญ.ณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกันจัด โครงการ "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ที่ บริเวณ ห้องประชุมห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ขึ้นตามแนวทางของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นการแสดงความดี การเสียสละเพื่อส่วนรวม ตามพระราชปณิธานและพระราชดำรัสของพระองค์ อีกทั้งเป็นไปตามปณิธานภารกิจหลักของสภากาชาดไทย โดยมีความมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน โดยโลหิตทุกยูนิต ต้องได้มาจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเพื่อนมนุษยธรรมในด้านการบริการโลหิตโดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ การบริจาคโลหิต ถือ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างกุศลอย่างยิ่งใหญ่ ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป

อัพโหลด : เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560 วันนี้ แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานจัดโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ ประจำปี 2560 ที่ บริเวณห้องประชุมบุษราคัม ชั้นที่ 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นางพัชรี พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้หน่วยบริการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในระบบสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง แต่ในปัจจัยพบข้อมูลในระดับสากล ว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นอย่างกะทันหันมีตรารอดเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น โดยทุกคนมีโอกาสเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะคุกคามชีวิตได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแบบปัจจุบันทันด่วน แต่ถ้าหากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมีความรู้ความสามารถและทักษะ การวินิจฉัยและการจัดการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและปลอดภัยจากความพิการได้ โดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยกลุ่มการพยาบาลได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการประเมิน การวินิจฉัย และการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ แบ่งเป็นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อัพโหลด : เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา