โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

เวลาที่เริ่มบัตรคิว เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น.

หมายเหตุ : ในการเข้าระบบจับบัตรคิวออนไลน์ต้องเป็นบุคคลที่แพทย์นัดตรวจเท่านั้น และ สามารถจับล่วงหน้าได้ 1 วันเท่านั้น