โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร JAINAD NARENDRA HOSPITAL

ตรวจสอบคิวจำนวนคิวที่เปิดรับบริการ

ศัลยกรรมกระดูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

25 คิว

หู คอ จมูก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

15 คิว

ล้างไตหน้าท้อง

จำนวนที่เปิดรับบริการ

10 คิว

อายุรกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

35 คิว

นรีเวช

จำนวนที่เปิดรับบริการ

9 คิว

ศัลยกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

15 คิว

จักษุ

จำนวนที่เปิดรับบริการ

15 คิว

ห้องตรวจโรคทั่วไป

จำนวนที่เปิดรับบริการ

10 คิว

โรคหัวใจ (cardio)

จำนวนที่เปิดรับบริการ

10 คิว

สูติกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

6 คิว

กุมารเวชกรรม

จำนวนที่เปิดรับบริการ

8 คิว

ศัลยกรรมทางเดินปัสสวะ

จำนวนที่เปิดรับบริการ

18 คิว

เคมีบำบัดผู้ป่วยนอก

จำนวนที่เปิดรับบริการ

20 คิว