ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ