ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดประชุมชี้แจงการรายงานความเสี่ยง ผ่านระบบ HRMS ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง จัดประชุมชี้แจงการรายงานความเสี่ยงผ่านระบบ HRMS ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และแนวทางในการรายงานความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าระบบรายงานความเสี่ยง ตลอดจนรายงานความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ