ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโรคเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชรนันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรมอบหมายให้นายแพทย์ถาวร สายสวรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มโรคเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอเมืองชัยนาท โดยมี แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านอายุรกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซ้อนของโรค ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้มาตรการ “3 อ 2 ส 1 ย” พร้อมเสริมพลังให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในเขตอำเภอเมืองชัยนาทที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ