ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดกิจกรรม “คุณธรรมนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คุณธรรมนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม” พร้อมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล ให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของเจ้าหน้าที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มารับบริการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติและพฤติกรรมปฏิบัติที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ เสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สอดคล้องกับการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม-จริยธรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และแผนสัปดาห์รณรงค์กิจกรรมจิตอาสา ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ