ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Webex

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้กลุ่มการพยาบาล ดำเนินการจัดการประชุมและเข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปี 2564 โดยเป็นการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Webex จากกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพระดับประเทศ สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตร์ มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ