ข่าวสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านภาวะวิกฤตทางสูติกรรม (Crisis in Obstetrics) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท ปี 2564

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาวะวิกฤตทางสูติกรรม (Crisis in Obstetrics) เครือข่ายจังหวัดชัยนาท ปี 2564 โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น วันละ 1 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 22-23 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและพยาบาลในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ตลอดจนโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายจังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาความรู้ในกระบวนการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ ตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ขณะคลอด จนถึงภายหลังการคลอดทารกให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน ลดอัตราป่วย ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการและลดอัตราการตาย โดยมี นายแพทย์ประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และนายแพทย์ภานุพันธ์ หอมกรุ่น สูติแพทย์ และทีมวิทยากรสูตินรีเวชกรรม เป็นวิทยากรการบรรยายและอบรม Work Shop ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

GALLERY

ไม่มีอัลบั้มรูปภาพ