รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อน้ำยาตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ พาราไทรอยด์ และเฟอร์ริติน


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 23 พ.ย. 2565
อัพโหลด วันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึง วันที่ 24 ธ.ค. 2565

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมแนวทางการคัดเลือกแพทย์ต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการคัดเลือกแพทย์ต่อยอดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ได้ขอสำรวจความต้องการแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ในโรงพยาบาลทุกระดับตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านฯ ณ ห้องพักแพทย์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

อัพโหลดวันที่ 4 มี.ค. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

คุณทัตตยา วงษ์ไพศาล บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง, พุดดิ้งมะพร้าวอ่อน จำนวน 200 แก้ว, ขนมปัง จำนวน 200 ชิ้น, เครื่องดื่มเกลือแร่ 250 มล. จำนวน 48 ขวด, น้ำดื่ม 600 มล. จำนวน 120 ขวด, น้ำอัดลมกระป๋อง จำนวน 25 กระป๋อง และผ้าอ้อม Certainty ไซส์ L จำนวน 200 ชิ้น ให้กับผู้ป่วยที่รับการรักษาภายในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมี นายสุทธิพันธ์ สุวรรณวัฒนากุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564