รูปรพชัยนาท

ประการรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 2 อัตรา


โพสโดย น.ส.กังสดาล กาญจนสินไชย | เมื่อ 9 มี.ค. 2566
อัพโหลด วันที่ 9 มี.ค. 2566 ถึง วันที่ 20 มี.ค. 2566

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมเตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทาง การรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรับสถานการณ์สาธารณภัยโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและทบทวนแนวทางการรับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน ทั้งในด้านความพร้อมของสถานที่ บุคลากร และทรัพยากรที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค การเฝ้าระวังในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 พ.ย. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมแนวทางการคัดเลือกแพทย์ต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการคัดเลือกแพทย์ต่อยอดของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 ได้ขอสำรวจความต้องการแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2565 ในโรงพยาบาลทุกระดับตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้านฯ ณ ห้องพักแพทย์ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 8 ก.พ. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเด็กในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงพันธุ์ทิพย์ วิจักษณ์จินดา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กในโรงพยาบาลตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสุฬิญัณห์ ตรีพิมพ์มงคล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท และนางสาวมนทญา มีจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 12 มี.ค. 2564