รูปรพชัยนาท

หน่วยงานสุขศึกษา | โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ทรัพยากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มีนโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น รูปธรรม เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มงานสุขศึกษา เป็นไปตามพันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ จึงมีการจัดกำลังคน กำหนดจำนวนบุคลากร เพื่อให้การบริการและพัฒนางานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

แผนภูมิการบริหารกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัตรากำลัง กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ตำแหน่ง กรอบอัตรากำลัง ปัจจุบัน
นักวิชาการสาธารณสุข 3 – 5 หรือ 6 หรือ 7 3 2

บุคลากรภายในหน่วยงาน

นางสาวอมรรัตน์ เกตุดารา
หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
วทม. ( เอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ )
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 056-411055 ต่อ 1511
มือถือ 0944970608
นางสาวศิริพร กำเนิดเกียรติศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ศศ.บ ( เอกสุขศึกษา )
คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 056- 411055 ต่อ 1511
มือถือ 0812819549