รูปรพชัยนาท

วิเคราะห์การเงินการคลังประจำเดือน มกราคม 2564


โพสโดย น.ส.ศุภรัตน์ ปรางสาท | เมื่อ 15 ก.พ. 2564
อัพโหลด วันที่ 15 ก.พ. 2564 ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1/2564 สรุปผลการตรวจราชการทั้ง 8 ประเด็น โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดชัยนาท รอบที่ 1/2564 ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน 8 ประเด็น ได้แก่ โครงการพระราชดำริ, กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ, ระบบสุขภาพปฐมภูมิ, สุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต, ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย, Good Governance, โครงการลดภาระงานสนับสนุนใน รพ.สต. และอายุคาดเฉลี่ย โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร และผู้รับผิดชอบงานประเด็นตรวจราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 2 มี.ค. 2564

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต และรับมอบประกาศนียบัตร ในฐานะที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์ แพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านอายุรกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 และรับมอบประกาศนียบัตรในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนระดับเขตที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพการตรวจสอบเวชระเบียนดีเด่น จากนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประธานการประชุม พร้อมกันนี้ ยังได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสามารถร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 7 ธ.ค. 2563

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร มอบหมายให้ นายแพทย์ปกาสิทธิ์ อนะหันลิไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมี แพทย์หญิงสุกัญญา วุฒิเดชกำจร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม เป็นผู้นำเสนอข้อมูลในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564