รูปรพชัยนาท

ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อแผ่นเจลสำหรับทดสอบการเข้ากันได้ของเลือด


โพสโดย น.ส.สุมาลี เชาว์พร้อม | เมื่อ 23 พ.ย. 2565
อัพโหลด วันที่ 23 พ.ย. 2565 ถึง วันที่ 24 ธ.ค. 2565

ขอรับบริจาคยาเหลือใช้

อัพโหลดวันที่ 22 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุภาพที่ 3 พร้อมด้วย นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบบการกระจายวัคซีน การจองและการเตรียมสถานที่สำหรับการฉีดวัคซีน และการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท และ นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นำคณะผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมพื้นที่ในการให้บริการฉีดวัคซีน ณ อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (ตึกส้ม) พร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค การบริหารจัดการวัคซีน และโรงพยาบาลสนามของจังหวัดชัยนาท จากนั้นร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 21 มิ.ย. 2564

ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

บริษัท คอปเปอร์ไรซ์ จำกัด (น้ำดื่มรุ่งทิพย์) โดยคุณรุ่งฟ้ากาญจน์ เจริญศิริพานิช บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี พว.ศรัญญา วิมลจิตรานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

อัพโหลดวันที่ 15 ต.ค. 2564